Predmet external image insert_table.gif
Građansko vaspitanje, Istorija
Naziv nastavne jedinice

Kršenje ljudskih prava i mehenizmi zaštite

Pravednici među narodima, ljudi za sva vremena

Razred external image insert_table.gif
II razred srednje škole
Autor nastavne jedinice
Eschenasi Milutinović Marsela
Škola
Poljoprivredno hemijska škola ,,Dr Đorđe Radić,, Kraljevo

Tip časa
Obrada
Nastavne metode
Interaktivna metoda, tekstualna, IKT metoda, hibridna nastava primenom viki alata kao dopuna nastavi u učionici
Oblici rada
Radioničarski oblik rada, grupni , saradničko učenje
Ciljevi (ukratko navesti ciljeve koji se žele postići navedenim aktivnostima)
Razvijanje osetljivosti za situacije kršenja ljudskih prava
Podizanje svesti o opasnosti od radikalnih, ekstremističkih pokreta i totalitarnih režima
Podsticanje kritičkog mišljenja
Ishodi (taksativno navesti kakve ishode očekujemo posle navedenih aktivnosti, tj. šta će učenicisvojiti/razumeti/osvestiti/uraditi posle aktivnosti)
· Razumevanje važnosti sećanja na žrtve
· Sticanje boljeg razumevanja prošlosti
· Upoznavanje s pojmom pravednik
· Razumevanje značaja, hrabrosti i veličine ljudi koji su nosioci medalje pravednika
· Promovisanje poštovanja ljudskih prava
 • Razvijanje osetljivosti za ugroženost ljudskih prava
 • Osposobljavanje učenika za prepoznavanje situacija kršenja prava
 • Razvijanje osetljivosti za ljude čija su prava ugrožena
 • Razvijanje spremnosti da se potraži pomoć u slučaju kršenja prava
Tok časa (navesti scenario nastavne jedinice, tj. uvodne, centralne i zavrsne aktivnosti. Odrediti i orijentacioni vremenski okvir za aktivnosti – navesti trajanje aktivnosti u minutima)
Nastavna jedinica se realizuje kroz dva nastavna časa (najbolje dvočas) s tim da je prvi čas Građansko vaspitanje, a da se nastavlja sa Istorijom
1.čas Građansko vaspitanje

Na prethodnim časovima Građanskog vaspitanja učenici su obradili pojam ljudskih prava i upoznati su sa Konvecijom o ljudskim pravima.

Radionica se realizuje u prostoru koji dozvoljava sedenje u krugu radi bolje interakcije unutar grupe.

Za potrebe radionice biće potrebno i korišćenje informatičkog kabineta.

Uvodna aktivnost, 10 minuta
Učenici, sedeći u krugu, završavaju započetu rečenicu ,,Imam pravo na.....,,
Svako u grupi kaže jedno od lepeza prava.
Diskusija: Zašto ste naveli upravo ta prava? Zašto su vam važna? Šta bi se dogodilo ako ne biste mogli ostvariti navedena prava? Koje bi bile posledice? Nastavnik kratko rezimira da su sva prava važna i da proizlaze iz potreba. Ako su ugrožena elementarna prava onda se ne mogu ostvariti ni prava na razvoj, participaciju...
Centralna aktivnost, 25 minuta
Učenici i dalje sede u krugu. Nastavnik ih uvodi u temu kršenja ljudskih prava kroz diskusiju.
Diskusija: Da li se u potpunosti poštuje Konvencija o ljudskim pravima? Da li postoje grupe kojima se ljudska prava krše? Da li znate kakva je situacija u drugim zemljama?
Nastavnik se u ovom delu časa oslanja na iskustva učenika, njihovu informisanost i znanja.
Nakon diskusije najavljuje prezentaciju o kršenju ljudskih prava i mogućim mehanizmima zaštite.Završni deo časa, 10 minuta
Diskusija o mehanizmima zaštite, o mogućnostima koje danas postoje da se zaštite ljudska prava. Da li država svojim ustavom i zakonima garantuje svima zaštitu ljudskih prava? Obaveza je države da svim ljudima obezbedi uživanje i poštovanje ljudskih prava bez obzira na različitost (versku, polnu, etničku pripadnost, seksulanu orijentaciju ) Svi smo jednaki u svojoj različitosti. Svi imamo jednaka prava.

2. čas Istorija
Sadržaj nastavne jedinice se nadovezuje na prethodni čas Građanskog vaspitanja.

Čas se realizuje u informatičkom kabinetu u kojem postojeći uslovi dozvoljavaju da učenici dobijene istraživačke zadatake rade na računaru.
Pretpostavka za realizaciju ovog časa je da učenici imaju potrebno znanje o nacictičkoj Nemačkoj i periodu II svetskog rata u okupiranoj Evropi. (preporuka je da se ovaj čas obradi na kraju teme o II sv. ratu )
Uvodni čas, 5 minuta
Nastavnik kratkim izlaganjem uvodi učenike u vreme totalitarnog režima u nacističkoj Nemačkoj i okupiranoj Evropi.
Navodi da je kršenje ljudskih prava bilo zakonom definisano. Zakonom su se osporavala elementarna ljudska prava pojedinim grupama ljudi shodno njihovoj etničkoj pripadnosti. Najugroženiji su bili Jevreji, Romi, Slaveni.
Centralni deo časa, 30 minuta
Učenici se dele na grupe, zavisno od broja učenika.
Svaka grupa dobija jedan primerak fašističkog zakona kojima se ugrožavaju ljudska prava.
Zakoni su iz perioda Kraljevine Jugoslavije (objasniti istorijsku pozadinu, ako učenici ne znaju).
 • Jedna grupa dobija zakon kojima se osporava pravo na obrazovanje Jevrejima

 • Druga grupa dobija zakon koji osporava Jevrejima slobodnu trgovinu

 • Treća grupa dobija uredbu koja zabranjuje primati Jevreje na konak

 • Četvrta grupa dobija zakonsku odredbu o rasnoj pripadnosti


Učenici trebaju na nivou grupe pročitati zakon i prodiskutovati njegov sadržaj unutar grupe.

Razmena u velikom krugu:
Kako ste doživeli ove zakone?
Učenici iskazuju svoje doživljaje, izražavaju osećanja, empatiju sa ugroženim grupama.
Nastavnik pokušava dočarati atmosferu straha svih ljudi koji su svedoci tog vremena, za svoje i živote svojih bližnjih. (pokazuje fotografije koje prikazuju obespravljenost Jevreja, karikature koje ismevaju izgled i način života Jevreja).
Bez obzira na strah i rizik postoje ljudi koje će se suprostaviti besmislenim zakonima koji osporavaju i ugrožavaju elementarna prava ljudima zato što pripadaju drugoj etničkoj skupini.
Ti ljudi su se borili protiv totalitarnog režima, riskirajući svoje živote da bi spasili i pomogli drugim ljudima koji su bili od države obespravljeni i životno ugroženi.
Za to je u periodu kada je Evropom divljao nacizam bila potrebna ogromna hrabrost.
Zahvaljujući njima veliki broj Jevreja je sačuvao svoje živote.
Država Izrael je ove hrabre i velike ljude proglasila Pravednicima i dodeljuje im medalju Pravednika među narodima. Od 1964. godine do danas sa teritorije bivše Jugoslavije je proglašeno 145 pravednika, ljudi koji su lično, svojom voljom, bez nadoknade, svesno rizikovali živote da spasu bar jedan jevrejski život. Više od polovine pravednika su sa teritorije Srbije.

Istraživački zadaci:

Učenici dobijaju listu istraživačkih zadataka sa koje biraju temu koju žele. Rade u četiri grupe u informatičkom kabinetu, a nastavljaju ga kod kuće na viki stranici Gradjansko vaspitanje u već formiranim grupama.

Tražene informacije mogu se naći na Internetu. Nastavnik ih upućuje na određene web stranice. (www.elmundo.sefard.com www.yad vashem.com )
 • Svedočenje preživelih o holokaustu ( istražiti, odabrati jedno svedočenje i u glavnim tezama interpretirati)
 • Medalja pravednika ( u glavnim tezama prikazati kad se dodeljuje, koji je značaj dobijene medalje, koliko je medalja dodeljeno i u kojim zemljama, koji su kriterijumi dobijanja medalje )
 • Pravednici među narodima u Srbiji (ko su pravednici u Srbiji, odakle su, njihova svedočenja, odabrati jedno i u kratkim tezama interpretitati )
 • Avenija pravednika u Yad Vashemu ( šta je Yad Vashem, na koji način je ovaj memorijalni centar zahvalio Pravednicma )
Rad na istraživačkim zadacima. Dogovaranje strategije o pristupu rešavanja zadataka. Predviđeno vreme je 20 minuta u školi, rad nastavljuju kući na viki stranici.

Završni deo časa, 10 minuta
Predstavnici grupa izlažu impresije o časovima i strategije za izradu zadataka .
Elementi interkulturalnosti u nastavnoj jedinici

Primena teorija učenja
Kroz sadržaje ove teme učenici sagledavaju, uočavaju, shvataju, razvijaju svest o kobnim posledicama totalitatarnog režima. Kroz predstavljanje zakona iz tog vemena koji diskriminišu, obespravljuju i ugrožavaju elementarna ljudska prava, učenicima se zorno, plastično, opipljivo predstavlja strahota življenja u tom dobu. Učenici osvešćuju pojam diskriminacije kao i kakve posledice može da ima. Uče kako treba poštivati i uvažavati prava drugih koji imaju različiti kulturni identitet. Razvijaju osetljivost za zaštitu i kršenje ljudskih prava. Kroz sadržaj ove teme utiče se na razvoj kritičkog mišljenja učenika kroz razumevanje da postoje ljudi koji nisu želeli prihvatiti zakone koji su protiv moralnih prava i koji su riskirajući svoje živote spašavali živote drugih.

Primenjeno je više metoda učenja tokom obrade ovih časova. Bihejviorističke strategije prisutne su primenom transmisivne nastave aktivnim učešće kroz interakciju učenika. Učenicima je jasno predočeno koji su ciljevi i ishodi učenja, kao i metode koje će se primenjivati u radu. Kognizivizam se ogleda kroz aktivnu obradu informacija, razmenu i zapamćivanje naučenog. Učenici kroz interakciju razmenjuju iskustva i stiču nova znanja, a način obrade informacija treba da doprinese aktivnom i primenjenom znanju. Konstruktivizam se ogleda u podsticanju učenika da razvije kritičko rasuđivanje, razvijanje senzibiliteta za situacije kršenja ljudskih prava i podizanje svesti o opasnosti od totalitarnih režima. Pretraga Interneta u potrazi za informacijama, mogućnost saradničkog učenja i razmena informacija kroz timski doprinosi aktivnoj konstrukciji znanja i personalizaciji znanja.
Konektivizam se ogleda kroz primenu hibridne nastave, kroz viki radionicu gde će učenici nastaviti da istražuju, dorađuju, usavršavaju i razmenjuju znanje sa vršnjacima.
Ovaj način će sigurno doprineti dugoročnom pamćenju i trajnijem znanju učenika.
Posebno je važno da učenici formiraju pravilne stavove o diskriminaciji i razvijanju senzibiliteta za kršenje ljudskih prava, a primenom ovih teorija kroz koršišćenje navedenih metoda i alata elektronskog učenja pretpostavljam da ćemo postići postavljene ishode.
Nastavna sredstva
Power point prezentacija o kršenju I zaštiti ljudskih prava, primeri zakona, posteri iz kompleta ,,But the story didn’t end that way,, u izdanju Yad Vashem centra, primena socijanog softvera viki u izradi istraživačkih zadataka